Regulamin

REGULAMIN POBYTU W SZUMILOVE DOMKI

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu całorocznego domku rekreacyjnego.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą.

Osoby przebywające na terenie Szumilovych Domków zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a nadto przepisów dotyczących bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zasad dobrego sąsiedztwa oraz zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.

Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu stanowić może podstawę do odmowy zawarcia lub rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy najmu bez uprawnienia do zwrotu kwot uiszczonych na rzecz Właściciela.

REZERWACJA I ZASADY PŁATNOŚCI

1.Rezerwację telefoniczną lub mailową należy potwierdzić zadatkiem rezerwacyjnym. Pozostałą część kwoty za pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu przy odbiorze kluczy. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych.

2.Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

3. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby rezerwującej, uzgodniony termin pobytu oraz numer telefonu.

4.Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości, którego numer zostanie wpisany do książki meldunkowej z podaniem ilości osób towarzyszących. W Szumilovym Domku, nie może przebywać więcej niż 6 osób, chyba, że zostanie inaczej ustalone z właścicielem Szumilovych Domków.

5. W przypadku całkowitej rezygnacji Wynajmującego z pobytu, z przyczyn niezależnych od obiektu, zadatek  nie podlega zwrotowi. Zmiana terminu rezerwacji przez Wynajmującego jest tylko możliwa po uzgodnieniu z właścicelem Szumilovych Domków, przy uwzględnieniu wolnych miejsc.

6.Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.

7. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

8. W przypadku rezygnacji z pobytu w przypadku zdarzeń losowych, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do działu rezerwacji, a personel postara się zamienić w miarę możliwośći zadatek na voucher ważny 3 miesiące na wykorzystanie w innym dogodnym terminie. Rezygnacja na 5 dni przed planowanym przyjazdem nie podlega możliwości zamiany terminu.

OBOWIĄZKI WYNAJMUJACEGO I ZAKWATEROWANIE

1. Na terenie obiektu obowiązuje doba hotelowa trwająca od godziny 16:00 w dniu przyjazdu, do godziny 10.00 w dniu wyjazdu oraz cisza nocna w godzinach od 22.00 do 8.00.

2. Celem umożliwienia Właścicielowi należytej obsługi, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Właściciela z wyprzedzeniem, jeżeli przyjazd do Obiektu lub wyjazd z Obiektu nastąpić ma poza godzinami wskazanymi .

3.Wynajmujący nie może użyczać albo oddawać Szumilovego Domku w podnajem  osobom trzecim.

4. Na terenie Szumilovych Domków mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane, naruszenie tego punktu regulaminu będzie skutkowało doliczeniem opłaty noclegowej w wysokości 150 zł za osobodzień.

5.Cena usług wynajmu domku nie obejmuje ubezpieczenia, dojazdu, wyżywienia i organizacji czasu wolnego. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.

6.Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania należy zgłaszać natychmiast do właściciela Szumilovych Domków .

7. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Szumilovym Domku oraz jego otoczeniu, a także częściach wspólnych w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

8. Szumilove Domki nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie obiektu. Korzystanie z placu zabaw tylko dla dzieci musi odbywać się pod opieką osób dorosłych.

9. W Szumilovych Domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia, zapalonych świeczek  ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej poza miejscami do specjalnie do tego wyznaczonymi. Zabrania się również ze względu bezpieczeństwa pozostawiania przedmiotów na piecu wolnostojącym typu koza, gdyż może to skutkować zapaleniem się tychże rzeczy i w konsekwencji grozi pożarem.

10. W Szumilovych domkach są wyznaczone 3 strefy w których można używać ognia, jest to miejsce ogniskowe oraz dwa miejsce grillowe. Tylko w tych miejscach można dokonywać przyżądania potraw na otwartym ogniu. Istnieje zakaz zmiany wyznaczonych miejsc i zakaz przenoszenia sprzętów służących do przyżączania pożywienia (palenisko+trójnóg).

11.Do każdego domku przydzielone jest miejsce parkingowe niestrzeżone. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na terenie Szumilovych Domków.

12. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

13. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania porządku w Szumilovym Domku, a także do zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych sprzętów kuchennych, posprzątanie zajmowanego domku.

14. Pobyt zwierząt w Szumilovych Domkach możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej.zgody Właściciela.W przypadku wyrażenia zgody na pobyt zwierzęcia winno ono przez cały okres pobytu pozostawać pod kontrolą Wynajmującego, nie może samodzielnie bez smyczy poruszać się po obiekcie. Odchody po zwierzęciu muszą być każdorazowo sprzątane. Zwierze nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych gości. Za wszelkie zniszczenia Szumilovego Domku oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada właściciel zwierzęcia.

15. Zarządzający w Szumilovych Domkach nie wyraża zgody na przebywanie zwierzęcia na łóżkach/materacach stanowiących wyposażenie domku. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do przestrzegania tej zasady. W przypadku naruszenia tej regóły właściciel zwierzęcia zostanie obciążony kosztami czyszczenia łóżka / materaca czy zniszczonej pościeli.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, prawem właściwym dla niniejszego regulaminu będzie prawo polskie. Ewentualne spory pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

17. Sprawy nie ujęte w regulaminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.